Piese auto CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)

BENZINA

3.3
09.2007
12.2008
130
177
3.301 cc
3.3
EGV
01.2008
Prezent
125
170
3.301 cc
3.6
ERB
02.2011
Prezent
208
283
3.604 cc
3.6
ERB
02.2011
Prezent
211
287
3.604 cc
3.8
EGL
10.2007
Prezent
142
193
3.778 cc
3.8
EGL
09.2008
Prezent
147
200
3.778 cc
3.8
EGH
06.2007
Prezent
148
201
3.778 cc
4.0
EMM
06.2007
Prezent
179
243
3.952 cc
4.0
EGQ
06.2009
Prezent
187
254
3.952 cc

BENZINA/ETANOL

3.3 Flexfuel
09.2008
12.2010
130
177
3.301 cc

FLEXFUEL

3.6 Flexfuel
02.2011
Prezent
211
287
3.604 cc

MOTOR DIESEL

2.8 CRD
10.2007
Prezent
120
163
2.768 cc
2.8 CRD
ENS
10.2007
Prezent
120
163
2.777 cc
2.8 CRD
ENS
09.2012
Prezent
132
180
2.777 cc